Πληροφορίες: ΣΕΒΕ – τηλ. 2310 535333 – www.exportsummit.gr

Conference Secretariat / Γραμματεία Συνεδρίου
Greek International Business Association (SEVE)/ Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)
1. Morihovou Sq, 54625, Thessaloniki / Πλατεία Μοριχόβου 1, 546 25 Θεσσαλονίκη
Phone: +30 2310 535 333 Fax: +30 2310 543 232